Termat & Kushtet

Termat & Kushtet

Përditësuar së fundmi: 04 gusht 2017

Këto Kushte dhe Kushte ("Kushtet", "Termat dhe Kushtet") rregullojnë marrëdhënien tuaj me faqen në internet të www.mersuli.com ("Shërbimi") i operuar nga Mersuli Shpk ("ne", "ne", ose "tanë").

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushtet para se të përdorni Shërbimin.

Hyrja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet nga pranimi juaj dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të përdorni Shërbimin.

Blerjet

Nëse dëshironi të blini ndonjë produkt ose shërbim të bërë të disponueshëm përmes Shërbimit ("Blerja"), mund t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara në lidhje me Blerjen tuaj, duke përfshirë, pa kufizim, numrin e kartës suaj të kreditit, datën e skadimit të kartës suaj të kreditit, adresën tuaj të faturimit dhe informacionin tuaj të transportit.

Ju përfaqësoni dhe garantoni se: (i) keni të drejtën ligjore të përdorni ndonjë kartë krediti (a) ose ndonjë mënyrë tjetër (e) e pagesës në lidhje me ndonjë Blerje; dhe se (ii) informacioni që na ofroni është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.

Duke paraqitur një informacion të tillë, ju na jepni të drejtën për të siguruar informacionin për palët e treta për qëllime të lehtësimit të përfundimit të Blerjeve.

Ne rezervojmë të drejtën për të refuzuar ose anuluar porosinë tuaj në çdo kohë për arsye të caktuara duke përfshirë por pa u kufizuar në: disponueshmërinë e produktit ose shërbimit, gabime në përshkrimin ose çmimin e produktit ose shërbimit, gabim në porosinë tuaj ose arsye të tjera.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë ose anulojmë porosinë tuaj nëse dyshohet për mashtrim ose një transaksion të paautorizuar ose të paligjshëm.

Disponueshmëria, Gabimet dhe Pasaktësitë

Ne jemi duke azhurnuar vazhdimisht ofertat tona të produkteve dhe shërbimeve në Shërbim. Produktet ose shërbimet e disponueshme në Shërbimin tonë mund të jenë me çmim të gabuar, të përshkruar në mënyrë të pasaktë ose të padisponueshme, dhe ne mund të përjetojmë vonesa në azhurnimin e informacionit mbi Shërbimin dhe në reklamimin tonë në faqet e tjera të internetit.

Ne nuk mund dhe nuk garantojmë saktësinë ose plotësinë e çdo informacioni, përfshirë çmimet, imazhet e produkteve, specifikimet, disponueshmërinë dhe shërbimet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin dhe për të korrigjuar gabimet, pasaktësitë ose lëshimet në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Konkurset, Lojërat e Fituesve dhe Promovimet

Çdo garë, shorte ose promovime të tjera (kolektivisht, "Promovime") të mundësuara përmes Shërbimit mund të rregullohen nga rregulla që janë të ndara nga këto Kushte. Nëse merrni pjesë në ndonjë Promovim, ju lutemi rishikoni rregullat e zbatueshme si dhe Politikën tonë të Privatësisë. Nëse rregullat për një Promovim bien ndesh me këto Kushte, rregullat e Promovimit do të zbatohen.

Llogaritë

Kur krijoni një llogari me ne, duhet të na jepni informacione të sakta, të plota dhe aktuale në çdo kohë. Mosarritja për ta bërë këtë përbën një shkelje të Kushteve, e cila mund të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të llogarisë tuaj në Shërbimin tonë.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në Shërbim dhe për çdo aktivitet ose veprim nën fjalëkalimin tuaj, pavarësisht nëse fjalëkalimi juaj është te Shërbimi ynë ose një shërbim i palës së tretë.

Ju pranoni të mos ia zbuloni fjalëkalimin tuaj asnjë pale të tretë. Ju duhet të na njoftoni menjëherë pasi të bëheni të vetëdijshëm për çdo shkelje të sigurisë ose përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj.

Ju nuk mund të përdorni si emër përdoruesi emrin e një personi ose entiteti tjetër ose që nuk është i disponueshëm ligjërisht për përdorim, një emër ose markë tregtare që i nënshtrohet ndonjë të drejte të një personi ose entiteti tjetër përveç jush pa autorizimin e duhur, ose një emër që përndryshe është ofenduese, vulgare ose e turpshme.

Politika e së drejtës së autorit

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Policyshtë politika jonë t'i përgjigjemi çdo pretendimi që Përmbajtja e postuar në Shërbim shkel të drejtën e autorit ose shkelje të pronës tjetër intelektuale ("Shkelja") e çdo personi.

Nëse jeni pronar i të drejtës së autorit, ose jeni i autorizuar në emër të njërit dhe besoni se vepra e mbrojtur nga e drejta e kopjuar është kopjuar në një mënyrë që përbën shkelje të së drejtës së autorit që po ndodh përmes Shërbimit, duhet ta paraqisni njoftimin tuaj me shkrim në vëmendjen e "Shkelje e të Drejtave të Autorit" të info@mersuli.com dhe përfshini në njoftimin tuaj një përshkrim të hollësishëm të Shkeljes së pretenduar.

Ju mund të mbani përgjegjësi për dëmet (përfshirë kostot dhe tarifat e avokatëve) për keqinterpretimin se ndonjë Përmbajtje po shkel të drejtën tuaj të autorit.

Pronë intelektuale

Shërbimi dhe përmbajtja, tiparet dhe funksionalitetet e tij origjinale janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Mersuli Shpk dhe licensuesve të tij. Shërbimi mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe ligje të tjera si në Shqipëri ashtu edhe në vendet e huaja. Markat dhe veshjet tona tregtare nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim pa miratimin paraprak me shkrim të Mersuli Shpk.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Mersuli Shpk.

Mersuli Shpk nuk ka kontroll dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta. Ju më tej pranoni dhe bini dakord që Mersuli Shpk nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës, drejtpërdrejt ose indirekt, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes ndonjë uebfaqe apo shërbimi të tillë.

Ne ju këshillojmë fuqimisht të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë të çdo faqe ose shërbimesh të palëve të treta që vizitoni.

Përfundimi

Ne mund ta përfundojmë ose pezullojmë llogarinë tuaj menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Kushtet.

Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin do të pushojë menjëherë. Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, thjesht mund të ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast, Mersuli Shpk, as drejtorët, punonjësit, ortakët, agjentët, furnitorët ose bashkëpunëtorët e saj nuk do të jenë përgjegjës për dëmet indirekte, të rastësishme, të veçanta, rrjedhore ose ndëshkuese, përfshirë pa kufizim, humbjen e fitimeve, të dhënave, përdorimin, vullnetin e mirë , ose humbje të tjera të paprekshme, që rezultojnë nga (i) hyrja ose përdorimi juaj ose paaftësia për të hyrë ose përdorur Shërbimin; (ii) çdo sjellje ose përmbajtje e ndonjë pale të tretë mbi Shërbimin; (iii) çdo përmbajtje të marrë nga Shërbimi; dhe (iv) hyrja, përdorimi ose ndryshimi i paautorizuar i transmetimeve ose përmbajtjes suaj, pavarësisht nëse bazohet në garanci, kontratë, shkelje (përfshirë neglizhencën) ose ndonjë teori tjetër ligjore, pavarësisht nëse ne jemi informuar ose jo për mundësinë e dëmit të tillë, dhe madje nëse një ilaç i përcaktuar këtu zbulohet se nuk ka arritur qëllimin e tij thelbësor.

Përgjegjësia

Përdorimi juaj i Shërbimit është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi ofrohet mbi bazën "SI ISSHT" "dhe" SI SHPENZON ". Shërbimi sigurohet pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë i shprehur apo i nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, garancitë e nënkuptuara të tregtisë, aftësinë për një qëllim të veçantë, mos-shkeljen ose ecurinë e performancës.

Mersuli Shpk filialet, filialet dhe licensuesit e saj nuk garantojnë që a) Shërbimi do të funksionojë i pandërprerë, i sigurt ose i disponueshëm në çdo kohë ose vend të veçantë; b) çdo gabim ose defekt do të korrigjohet; c) Shërbimi është pa viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm; ose d) rezultatet e përdorimit të Shërbimit do të plotësojnë kërkesat tuaja.

Ligji qeverisës

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa marrë parasysh kushtet e tij të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ato të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga gjykata, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë, dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim të paktën 15 ditë njoftim para se të hyjnë në fuqi kushtet e reja. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet në gjykimin tonë të vetëm.

Duke vazhduar të përdorni ose përdorni Shërbimin tonë pasi ato rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, ju lutemi ndaloni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni:

Rruga Eduard Mano, Nr 4

Tiranë - Shqipëri

 

Telefoni +355 45 800 444 (në dispozicion nga 09:00 - 17:00 CEST)

Skype Atelierë Mersuli

Posta elektronike: info@mersuli.com

 

 

img

U shtua në shportë me sukses!

shqip